verkrijgen van informatie

modaliteiten

Het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters gebeurt:

  • in de vorm van uittreksels uit de registers
  • via getuigschriften die aan de hand van die registers opgemaakt zijn
  • door raadpleging van de registers
  • door verstrekking van personenlijsten uit de registers
  • in de vorm van statistische gegevens.

afgifte van uittreksels of getuigschriften

Je kan een uittreksel uit de registers - of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt - verkrijgen voor zover de inlichtingen die zij bevatten op jou betrekking hebben.

Je kan hiervoor terecht bij de dienst bevolking.

Sylvie Liebens
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 50
e-mail: sylvie.liebens@devoor.be

Vanessa Broun
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 51
e-mail: vanessa.broun@devoor.be

online raadpleging van de registers

Met je elektronische identiteitskaart kan je jouw gegevens controleren in het rijksregister.

Voor meer informatie: https://mijndossier.rrn.fgov.be/

verstrekking aan derden van personenlijsten uit de registers

Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden worden verstrekt.
Dit verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen en dit voor de informatie waarop die machtiging slaat.

verstrekking van statistische gegevens uit de registers

Het college van burgemeester en schepenen kan toestemming verlenen om aan derden statistische gegevens uit de registers te verstrekken op voorwaarde dat identificatie van de in de registers ingeschreven personen onmogelijk is.

Dit kan op schriftelijk verzoek met vermelding van het beoogde doel, aan het
College van Burgemeester en Schepenen van en te 3790 Voeren.

Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

tel. 04 381 99 40
e-mail: info@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor