overlevingspensioen voor werknemers

wat?

De overlevende echtgenoot, zowel de man als de vrouw, kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen gebaseerd op de beroepsactiviteit van de overleden echtgenoot.
Al wie als werknemer in België of in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever in de privé-sector heeft gewerkt, kan in aanmerking komen voor een rustpensioen.
Indien deze persoon overlijdt, kan de overlevende echtgenoot ook ter vervanging hiervan een overlevingspensioen krijgen.

Voorwaarden inzake leeftijd en duur van het huwelijk
Leeftijd:
Je moet ten minste 45 jaar oud zijn, behalve als je een kind ten laste hebt of ten minste 66% blijvend arbeidsongeschikt bent.
De weduwe van een mijnwerker met twintig jaren dienst in de ondergrond kan het overlevingspensioen op gelijk welke leeftijd bekomen.

De duur van het huwelijk:
Je moet minstens een jaar gehuwd zijn, behalve wanneer:

  • uit het huwelijk een kind werd geboren (eventueel postuum)
  • het overlijden te wijten is aan een ongeval overkomen na de datum van het huwelijk of veroorzaakt werd door een beroepsziekte
  • op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste was waarvoor één echtgenoot kinderbijslag ontving.

Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, kan je een tijdelijk overlevingspensioen ontvangen.

Ingangsdatum
Als je je aanvraag indient binnen de twaalf maanden na het overlijden van je echtgenoot, dan gaat het overlevingspensioen in:

  • op de eerste dag van de maand waarin je echtgenoot overleden is indien hij/zij nog geen rustpensioen genoot
  • op de eerste dag van de maand volgend op die van het overlijden indien de echtgenoot reeds een rustpensioen genoot.

Als je je aanvraag niet binnen de twaalf maanden na het overlijden indient, gaat het overlevingspensioen in ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag.

hoe aanvragen?

Ambtshalve onderzoek

Je rechten worden eerst ambtshalve onderzocht. Dit is onder meer het geval wanneer je overleden echtgenoot:

  • voor zijn overlijden een rustpensioen als werknemer heeft genoten
  • zijn rustpensioen heeft geweigerd
  • overlijdt tijdens het onderzoek naar het recht op pensioen.

Via het gemeentebestuur

Je aanvraag om overlevingspensioen moet, zoals deze om rustpensioen, worden ingediend op het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats.

Vanessa Broun
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 51
e-mail: vanessa.broun@devoor.be

Je moet in het bezit zijn van je identiteitskaart en correcte data over de beroepsactiviteit van je overleden echtgenoot. Vooraleer het aanvraagformulier te ondertekenen kijk je na of alles juist en volledig is want elke vergissing kan nadelig zijn en valse verklaringen kunnen worden bestraft.
Het gemeentebestuur geeft je een ontvangstbewijs en verzendt het formulier naar de Rijksdienst voor Pensioenen.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor