milieuvergunningen

wat is een milieuvergunning?

Als je onderneming als hinderlijk beschouwd wordt voor het milieu en de mens, zal je moeten beschikken over een milieuvergunning of een melding moeten doen van je activiteiten. Dit is voor relatief veel ondernemingen het geval.
Alle 'inrichtingen' (dit zijn fabrieken, handelszaken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen) die hinderlijk zouden kunnen zijn voor het milieu of de mens, zijn opgenomen in een indelingslijst, die als bijlage bij het Vlarem (Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning) is gevoegd.
Voor het uitbaten of veranderen van een als hinderlijk beschouwde onderneming, moet een melding gebeuren of een milieuvergunning aangevraagd worden. Het Vlarem deelt al deze inrichtingen op in drie klassen.
Voor 'inrichtingen' van klasse 1 en 2 is een milieuvergunning nodig.
Voor 'inrichtingen' van klasse 3 volstaat een melding.

De meeste ondernemingen oefenen meer dan één hinderlijke activiteit uit. In dat geval geldt altijd de procedure van de hoogste klasse.

Wanneer een onderneming als een inrichting van klasse 3 wordt beschouwd, zijn de te vervullen formaliteiten nog relatief eenvoudig. Er is enkel meldingsplicht. Hiervoor moet een standaard meldingsformulier worden ingevuld en overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waarin de exploitatie is gepland. De dag na de melding kan met de exploitatie of verandering worden begonnen.

Een vergunningsaanvraag voor een klasse 2 inrichting moet in 7 exemplaren (aanvraagformulier plus bijlagen) ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente.

Voor een klasse 2 inrichting zijn 10 exemplaren nodig en de bevoegde overheid is de Bestendige Deputatie van de provincie. De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de gemeente.
De maximale termijn voor een beslissing over een vergunningsaanvraag is 3,5 maand voor een klasse 2 en 4,5 maand voor een klasse 1 inrichting. Daarna kan eventueel nog een beroepsprocedure volgen.

Met de interactieve tool http://wegwijzer.milieuinfo.be/ kan je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt, of neem contact op met de milieudienst.

stookolietanks

Niet alle stookolietanks zijn vergunningsplichtig (inhoud kleiner dan 5.000 liter), maar het VLAREM legt ook aan deze tanks voorwaarden op. Naast verschillende technische voorschriften inzake de bouw van de installaties en het plaatsen van de tank, voert Vlarem II een verplichte (periodieke) controle en onderhoud in voor alle opslaginstallaties.
Deze preventieve controles hebben tot doel tijdig mogelijke verontreiniging van bodem en grondwater door stookolie op te sporen.

landbouw

De afgelopen jaren is er heel wat gewijzigd aan de milieuwetgeving. Meer en meer landbouwers weten niet meer welke vergunningen zij dienen aan te vragen en aan welke regels zij zich moeten houden.
Daarom vind je hier een beknopt overzicht van de meest recente en relevante reglementeringen.

  • grondwaterwinning
  • meststoffendecreet
  • vlarem

contact

Judith Voets
Duurzaamheidsambtenaar
tel. 04 381 99 42
e-mail: judith.voets@devoor.be

Mireille Pluskin
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 43
e-mail: mireille.pluskin@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor