Openbaar onderzoek inzake verleggen van een deel van de buurtweg nr. 90, gelegen tussen Kies en Stroevenbos te 3790 Voeren

Het College van Burgemeester en Schepenen van Voeren brengt ter algemene kennis dat een openbaar onderzoek is geopend, overeenkomstig de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen, het rooilijndecreet van 8 mei 2009 en het decreet van 4 april 2014, het besluit van de Vlaamse Regering 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels tot organisatie van het openbaar onderzoek inzake de buurtwegen.

Het openbaar onderzoek handelt over de principiële beslissing van de Gemeenteraad van 26 februari 2019, houdende het verleggen van een deel van de buurtweg nr. 90, gelegen tussen Kies en Stroevenbos te 3790 Voeren, en aanpalend of gelegen op de kadastrale percelen nrs. Voeren, 1ste afdeling, Sectie C, nrs. 1169, 1192, 1174B, 1179C, 1189G. De voorlopige aanvaarding van de gemeenteraad behelst het akkoord met de voorgestelde aanpassing van het tracé van de buurtweg nr. 90 en het ontwerp van rooilijn voor de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 90.

De documenten met betrekking tot het verleggen van een deel van de buurtweg nr. 90 liggen voor iedereen ter inzage in het Administratief Centrum, Gemeenteplein 1 te 3798 VOEREN, op de dienst Ruimtelijke ordening, gedurende een periode van dertig dagen, ingaande op maandag 25 maart 2019 tot de sluiting van het openbaar onderzoek op dinsdag 23 april 2019 om 12 uur.

Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen heeft moet deze binnen de termijn van het openbaar onderzoek, uiterlijk tegen 23 april 2019 om 12 uur, aan het College van Burgemeester en Schepenen, AC De Voor, Gemeenteplein 1 te 3798 VOEREN bezorgen, hetzij per aangetekende postzending, hetzij bij brief tegen ontvangstbewijs.


Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

Maike Stieners                                                                                                Huub Broers
Algemeen Directeur                                                                                         Burgemeester

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor