Openbaar onderzoek: gemeentelijk RUP “Gemeentediensten Schietekamer”

In overeenstemming met art. 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen van Voeren het openbaar onderzoek over het ontwerp van het gemeentelijk RUP “Gemeentediensten Schietekamer” aan, dat voorlopig vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2017.

Het RUP zal de bouw mogelijk maken van een nieuw politiekantoor, en breidt de bouw- en inrichtingsmogelijkheden van de bestaande zone voor openbaar nut ook in belangrijke mate uit.

Het openbaar onderzoek start op 20 december 2017 en eindigt op 19 februari 2018.

Het volledig dossier van het RUP ligt gedurende de periode van openbaar onderzoek ter inzage in het AC De Voor, Gemeenteplein 1 – 3798 VOEREN, elke werkdag van 08.00u tot 12.00u, woensdagnamiddag van 14.00u tot 16.00u en vrijdagavond van 16.00u tot 19.00u.

De bezwaren en opmerkingen moeten uiterlijk op 19 februari 2018 bij aangetekende zending verzonden zijn en gericht worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Gemeentehuis Voeren, Gemeenteplein 1 te 3798 VOEREN, of op hetzelfde adres tijdens de normale openingsuren worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. Elk bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor